artikel reglement

1          De houder  van  een geldige TENNISPAS kan inschrijven op een baan, door persoonlijk de op zijn / haar naam gestelde pas in het met zijn / haar wensen corresponderende vak op het insteekbord in/bij het clubhuis te plaatsen. Het bespelen van een baan zonder geldige pas is verboden. Heeft men zijn / haar tennispas niet bij de hand, dan is men verplicht een ezelskaart te kopen in de kantine voor € 0,50. Zie ook N.B. hieronder.

1.10     Als men, na te hebben ingeschreven, het tennispark verlaat, verliest, tenzij de baanbeheerder anders beslist, de inschrijving haar geldigheid indien zich, voor men is teruggekeerd, andere gegadigden voor inschrijving op zelfde baan en voor dezelfde speeltijd hebben aangemeld.

2          Het is anderen dan de baanbeheerder, niet toegestaan om tennispassen te verplaatsen of te verwijderen.

3          Als baanbeheerder kunnen optreden in volgende volgorde:

3.a       de barmedewerker(ster) van dat moment

3.b       de bestuursleden

3.c       degene(n) die door het bestuur als zodanig is (zijn) aangewezen, zoals de trainer en leden van de beheercommissie.

4          De baanbeheerder houdt twee banen vrij voor recreanten. In speciale  gevallen, zoals bij toernooien, clubkampioenschappen  en competitie, kunnen alle banen geclaimd worden. Zulks vooraf ter beoordeling van het Bestuur.

5          Inschrijving is alleen toegestaan, in directe aansluiting op door anderen op de betreffende baan ingeschreven speeltijd, tenzij een andere baan vrij beschikbaar is, alwaar dan ingeschreven dient te worden. Is door anderen op de betreffende baan nog niet ingeschreven, dan kan inschrijving alleen plaatsvinden voor de op het moment van inschrijving eerstvolgende speeltijd voor enkel- of dubbelspel.

5.10     Junioren die op de basisschool zitten mogen na 19.00 uur niet tennissen, tenzij er banen vrij zijn die niet door senioren worden opgeëist. De standaard speeltijd eenheid kan worden afgemaakt.

5.11     Competitiespelers genieten  voorrang op alle andere leden gedurende het uur, voorafgaande aan het aanvangstijdstip van de wedstrijden, op de voor de competitie bestemde banen, ten behoeve van het inspelen, zulks mede voor het bezoekende team. Gedurende de competitie hangt de baanindeling ten behoeve hiervan op.

5.12     Opnieuw inschrijven is pas toegestaan na afloop van de speeltijd, waarvoor men eerder had ingeschreven.

5.14     Indien een lesnemer wil inschrijven ten behoeve van een tijdstip na de les, kan pas worden ingeschreven na afloop van die les.

5.15     Als men 5 minuten na het aanvangstijdstip van de speeltijd waarvoor is ingeschreven geen gebruik van het speelrecht heeft gemaakt, vervalt de inschrijving.

5.16     De inschrijving vervalt eveneens bij misbruik. Onder misbruik wordt begrepen het geval, dat men niet zijn / haar eigen pasje gebruikt.

5.17     De inschrijving wordt ongedaan gemaakt, indien zij:

5.17a   haar geldigheid verliest (1.10)

5.17b   vervalt (5.15 en 5.16)

6          Inschrijving geeft recht op speeltijd volgens de tijdsindeling op het insteekbord van:

6.a       een half uur voor enkelspel

6.b       een vol uur voor dubbelspel

N.B. Inschrijving vanaf 3 personen wordt als dubbelspel aangemerkt.

7          De trainer heeft altijd één baan ter beschikking, bij 5 of meer lessers twee banen.

8          In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

artikel reglement

1          Aan personen die niet in het bezit zijn van een op hun naam gestelde pas (met  foto) kan de toegang tot de banen, oefenkooi, clubhuis en kleed¬accommodatie alsmede het terras worden ontzegd.

2          Van degenen die toegang tot het tennispark hebben, wordt verwacht dat  zij de volgende regels in acht zullen nemen:

2.1       Vervoermiddelen moeten op de daartoe bestemde plaatsen worden achter¬gelaten. Afval dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde bakken.

2.2       Wil men spelen, dan is aangepaste kleding verplicht. De banen mogen uit¬sluitend betreden worden met  tennisschoenen.

2.3       Het onderhoud van de banen heeft te allen tijde voorrang.

2.31     De volgende twee regels gelden voor de gravelbanen:

2.31.a Na iedere partij dient de gehele baan te worden geveegd. Als de toestand van de banen dat vergt, zal er bovendien moeten worden gerold en even¬tu¬eel gesproeid. Het materiaal (matten e.d.) moet na het onderhoud weer netjes aan de zijkant van de banen worden gedeponeerd.

2.31.b Bij regen van enige betekenis mag er niet worden gespeeld. Dit laatste is ook het geval als er plassen op de baan staan.

2.32     De volgende regels gelden voor de kunstgrasbanen:

2.32.a Zorg ervoor dat het veld vrij blijft van kauwgom e.d.

2.32.b Voorkom smeltplekken in de kunstgrasmat. Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.

2.32.c Neem geen glaswerk mee op het veld.

2.32.d Bij rijp, sneeuw, ijzel en opdooi is het betreden van de banen verboden.

2.33     Men is verplicht aanwijzingen van de baanbeheerder inzake onderhoud dan wel al of niet spelen, op te volgen.

2.4       Gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven in het clubhuis.

2.5       Eenieder wordt verzocht om de kantinedienst behulpzaam te zijn door lege glazen terug te brengen, mee te helpen bij het opruimen e.d.

2.6       Het is verboden om anders dan met schriftelijke toestemming van het be¬stuur op het tennispark handel te drijven.

2.7       Het is, onverminderd hetgeen hierboven is voorgeschreven, eveneens verbo¬¬den om handelingen te verrichten, die strijdig zijn met de openbare orde en/of goede zeden, die eventueel voor anderen aanstootgevend zijn dan wel kwetsend.

2.8       Als baanbeheerder kunnen optreden in volgende volgorde:

2.80.a de barmedewerker(ster) van dat moment

2.80.b de bestuursleden

2.80.c degene(n) die door het bestuur als zodanig is (zijn) aangewezen, zoals de trainer en leden van de beheercommissie.

3          In dit reglement en in andere reglementen opgenomen bepalingen gelden voor eenieder en zullen door eenieder in acht genomen moeten worden.

3.1       Met de reglementen in strijd zijnde handelingen zullen, het een en ander ter beoordeling van het bestuur, als wangedrag worden aangemerkt.

4          In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

artikel reglement

1          Introducés kunnen via een lid van T.C. Bunde tegen betaling een introductiekaart verwerven, waarmee via inschrijving een beperkt recht op speeltijd wordt verkregen (zie punt 2.20 en punt 3.00).

1.10     De introducé dient zich te houden aan het baan- en het gedragsreglement. Beide reglementen hangen ook op in de vitrinekast bij de ingang van de kantine.

2          Bij de introductie is er onderscheid tussen Junioren- en Senioren. In het jaar dat hij/zij de 18-jarige leeftijd bereikt is hij/zij senior.

2.10     De introductiekaart kost voor junioren: € 2,50; voor senioren € 5,00.

2.20     De gastspeler op wiens naam de introductiekaart is gesteld, mag maar drie keer per kalenderjaar geïntroduceerd worden en kan met de introductiekaart via inschrijving recht doen gelden op:

2.20.a 2x een half uur speeltijd (voor enkelspel);

2.20.b 1x een heel uur speeltijd (voor dubbelspel).

3          Het is de introducé, nadat zijn recht op speeltijd is benut, bovendien toegestaan om, direct aansluitend aan de gerechtigde speeltijd, te spelen op een baan, waarvan geen gebruik gemaakt wordt. De gastspeler zal, als zich anderen melden die recht op speeltijd kunnen doen gelden, de baan op het eerstvolgende halve of hele uur moeten verlaten.

4          De introductiekaart kan worden afgehaald bij de bar medewerk(st)er in de kantine of, indien deze gesloten is, bij een door het bestuur gemachtigde tot het afgeven van introductiekaarten (zie hieronder).

5          Er mag geen introductiekaart worden afgegeven op competitiedagen en op door de club geclaimde dagen zoals toernooien en club kampioen-schappen, alsmede op de dames-, herenavond e.d.

6          Voor alle leden van de verenigingen T.C. Volharding, T.C. De Gewannen en de Pletschmeppers is introduceren kosteloos van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur. Baanreservering kan uitsluitend geschieden met een geldige tennispas.

7          Indien een lid tennist met een introducé zonder geldige introductiekaart wordt zijn pasje ingenomen door de baanbeheerder. Het pasje is uitsluitend terug te verkrijgen tegen betaling van € 7,50.

N.B. Indien de kantine gesloten is kunt u een introductiekaart afhalen op het volgende adres:

Ank Buijs, Prins Bernhardlaan 22, Bunde

Het is niet geoorloofd door de aanplant te lopen. Men dient gebruik te maken van de daartoe bestemde paden en parkeerstroken. Laat geen rommel achter, en waak ervoor dat de eigendommen van de gemeente of van iemand anders vernield worden.

Openingstijden van het clubhuis worden bekend gemaakt via de publicatieborden en het clubblad. Wij vertrouwen erop dat u de aankleding van het clubhuis zult ontzien, zoals u dat thuis gewend bent.

Laat de kleedaccommodatie zo netjes mogelijk achter, zowel de wc’s., de douches als de kleedruimtes. Wij adviseren u om waardevolle voorwerpen en geld niet achter te laten in de kleedaccommodatie, aangezien deze onbeheerd is.

We hebben een tassenrek, dit staat buiten voor de kantine, gelieve hiervan gebruik te maken en de tassen niet mee de kantine in te nemen.

In de hal staat ook een rek waarin wat spelletjes, vouwblaadjes, kleurpotloden, puzzels etc. voor de kinderen. Ook staat daar de bak met gevonden voorwerpen.

Algemene mededelingen etc. vindt U op diverse borden in de kantine (naast de bar of voor de ramen), de gangpaden, of buiten bij de entree.

Toegang tot de kantine is mogelijk middels sleutels en daaraan gekoppeld het alarm. Uiteraard is de code voor het alarm die U toegewezen krijgt bij bijvoorbeeld kantinedienst, ook de juiste code. De 4-cijferige code van het alarm met daaraan gekoppeld de I.D.-code wordt regelmatig veranderd. Gebruik dus slechts die code die vermeld staat op het formulier dat U gelijktijdig met de nodige sleutels ontvangen hebt.

Ieder lid verplicht zich grondig kennis te nemen van de reglementen en de regels na te komen.

Ieder lid wordt geacht op de hoogte te blijven van nieuwe informatie, hetzij via het clubblad, losse mailingen of de publicatieborden.

Lid worden gedurende het contributiejaar is mogelijk. Instapleden kunnen een éénmalige instapkorting krijgen vanaf 1 september van 50 % van de contributie (exclusief inschrijfgeld).

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, verplichten zich dit schriftelijk te doen bij de ledenadministratie vóór 1 januari voorafgaande aan het nieuwe contributiejaar. Afmeldingen na 1 januari worden in principe niet geaccepteerd, aangezien de opgave en betaling aan de KNLTB dan reeds hebben plaatsgevonden.

TC Bunde -Ricardo Hagedoorn Tennis

 1. Een lesuur duurt 60 minuten.
 2. Junioren zijn degenen die op 1 januari van het lesjaar nog niet de 18jarige leeftijd bereikt hebben.
 3. Indeling van groepen wordt gemaakt door de trainer, hierbij is niveau en leeftijd leidend. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 4. Aanmelden voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven zoals ze gecommuniceerd zijn. Het inschrijfformulier voor de training is bindend.
 5. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige lesgeld.
 6. De trainer zal indien er afgeweken moet worden van de wensen van de klant, contact op nemen met de klant om de mogelijkheden door te spreken.
 7. Mocht er na inschrijving geen passende groep/dag/tijdstip gevonden worden voor de cursist, dan kan de trainer er voor kiezen om de inschrijving te annuleren. Het lesgeld hoeft dan niet betaald te worden of zal worden teruggestort naar de cursist.
 8. Men kan kiezen voor betaling in 1 of 2 termijnen.
 9. De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade en kan daartoe niet aansprakelijk worden gesteld. Hierbij hoort ook schade en of diefstal aan en van materialen van cursisten.
 10. Er wordt géén les gegeven op zondagen, feestdagen en de meeste basisschoolvakanties tenzij anders aangegeven. Het schema met data wordt aan de cursist verstrekt voor aanvang van de eerste les.De trainer behoudt het recht om data binnen alle redelijkheid te verplaatsen.
 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, niet komen opdagen, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 12. Indien het vanwege weersomstandigheden of toestand van de banen niet mogelijk is een les doorgang te laten hebben, dan wordt deze afgelast. Een les die minder dan 15 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als uitgevallen. Een les die langer dan 15 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als gegeven.
 13. Uitgevallen lessen in verband met ziekte/niet beschikbaar zijn van de trainer, worden altijd ingehaald.
 14. Uitgevallen lessen in verband met weersomstandigheden/toestand van de banen worden ingehaald tot het moment dat de nieuwe lescyclus
  (zomer/winter) begint. Mocht er in het geval van overmacht te vaak uitval zijn, dan vervallen de niet gegeven lessen.
 15. De trainer is leidend in het beslissen of de les doorgang kan vinden wegens weersomstandigheden. Richtlijnen hierbij zijn temperatuur(onder de 5 graden, boven de 35 graden), neerslag en storm(code oranje/rood). Ook zal de trainer beslissen of de baan goed genoeg is. Zaken als opdooi, vochtigheid en gladheid van de baan zijn hierbij pijlers.
 16. Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen.
 17. Wanneer een cursist verhinderd is, dient hij/zij dit vóór aanvang van de les kenbaar te maken aan de trainer.