Heeft u interesse in trainingen, neem gerust contact op met Ricardo Hagedoorn
op 06-48584176 of per mail naar E-mail

Trainingen Senioren
Trainingen Jeugd

TC Bunde -Ricardo Hagedoorn Tennis

 1. Een lesuur duurt 60 minuten.
 2. Junioren zijn degenen die op 1 januari van het lesjaar nog niet de 18jarige leeftijd bereikt hebben.
 3. Indeling van groepen wordt gemaakt door de trainer, hierbij is niveau en leeftijd leidend. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 4. Aanmelden voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven zoals ze gecommuniceerd zijn. Het inschrijfformulier voor de training is bindend.
 5. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige lesgeld.
 6. De trainer zal indien er afgeweken moet worden van de wensen van de klant, contact op nemen met de klant om de mogelijkheden door te spreken.
 7. Mocht er na inschrijving geen passende groep/dag/tijdstip gevonden worden voor de cursist, dan kan de trainer er voor kiezen om de inschrijving te annuleren. Het lesgeld hoeft dan niet betaald te worden of zal worden teruggestort naar de cursist.
 8. Men kan kiezen voor betaling in 1 of 2 termijnen.
 9. De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade en kan daartoe niet aansprakelijk worden gesteld. Hierbij hoort ook schade en of diefstal aan en van materialen van cursisten.
 10. Er wordt géén les gegeven op zondagen, feestdagen en de meeste basisschoolvakanties tenzij anders aangegeven. Het schema met data wordt aan de cursist verstrekt voor aanvang van de eerste les.De trainer behoudt het recht om data binnen alle redelijkheid te verplaatsen.
 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, niet komen opdagen, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 12. Indien het vanwege weersomstandigheden of toestand van de banen niet mogelijk is een les doorgang te laten hebben, dan wordt deze afgelast. Een les die minder dan 15 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als uitgevallen. Een les die langer dan 15 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als gegeven.
 13. Uitgevallen lessen in verband met ziekte/niet beschikbaar zijn van de trainer, worden altijd ingehaald.
 14. Uitgevallen lessen in verband met weersomstandigheden/toestand van de banen worden ingehaald tot het moment dat de nieuwe lescyclus(zomer/winter) begint. Hierbij geldt dat 3 lessen ingehaald worden op de daarvoor bestemde inhaaldata, vanaf 4 uitgevallen lessen door bovengenoemde omstandigheden heeft de trainer het recht om deze lessen niet in te halen.
 15. De trainer is leidend in het beslissen of de les doorgang kan vinden wegens weersomstandigheden. Richtlijnen hierbij zijn temperatuur(onder de 5 graden, boven de 35 graden), neerslag en storm(code oranje/rood). Ook zal de trainer beslissen of de baan goed genoeg is. Zaken als opdooi, vochtigheid en gladheid van de baan zijn hierbij pijlers.
 16. Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen.
 17. Wanneer een cursist verhinderd is, dient hij/zij dit vóór aanvang van de les kenbaar te maken aan de trainer.