De tennisclub van Bunde en omgeving, landelijk gelegen in het sportcomplexHeiveldWegens opdooi / winterse omstandigheden zijn de banen 5 en 6 gesloten  (vanaf  16/2/2018)

de banen 1,2,3,4 en 7.8 zijn inmiddels bespeelbaar met dank aan het P-Team

Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht ( de mat gaat "drijven") wordt om op te spelen.  Nadat de vorst uit de grond is moeten de banen eerst gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.  Op deze site wordt  vermeld wanneer de banen weer open zijn  om te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

UPDATE 7/2/2018 Vanaf heden zijn de banen weer open en kan er weer getennist worden

Verslag ALV TC Bunde, d.d. 26 januari 2017

 

Bestuur: Serge van Dellen (voorzitter en voorzitter beheercommissie), Rob Stallenberg (penningmeester en voorzitter kantinecommissie), Sumero van Agen (voorzitter wedstrijdcommissie), Martin Jacobs (voorzitter sponsorcommissie) en mevrouw Hanneke Philipsen (algemeen bestuurslid - jeugdzaken)

 

Leden:

aanwezig: dhr. H.de Man, mevr. A. Buijs, dhr. J. v.Sint Fiet, mevr. R. v.Sint Fiet, dhr.  P. v.d. Zee, mevr. W. v.d. Zee, dhr. J. Blaszek, dhr. R. Laenen, dhr. J. Pustjens, mevr. N. Ballieux, dhr. R. Plasier, mevr. E. Plasier, dhr. L. v.d. Bogaert, dhr. P. Dizy, dhr. N. Vossen, dhr. GJ. Doomen, mevr. M. van Velzen, dhr. G. Lemmens, dhr. F. Kerckhoffs, dhr. P. Purnot, dhr. T. Lonissen en mevr. F. Mares.

Afwezig (m.k.g.): dhr. en mevr. Mulders, dhr. en mevr. Wiertz, mevr. R. Roex, dhr. en mevr. Frantzen, dhr. R. Bantings, mevr. M. Beek, dhr. T. van Alphen, dhr. en mevr. Leenders, mevr. M. Loenis, mevr. M. van Dongen, mevr. G. Sondeyker, en mevr. A. Symons.

 

1: Opening/mededelingen:

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Gezien het aantal aanwezige leden, wordt het door de statuten vereiste aantal van 10% stemgerechtigde leden niet gehaald.

 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

 

Heropening vergadering:

20.20 uur heropent de voorzitter de vergadering.

 

2: Vaststellen notulen ALV d.d. 25 februari 2016

De voorzitter stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2016 aan de orde. Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen op deze notulen. De notulen zijn hiermee vastgesteld.

 

3: Jaarcijfers 2016

De penningmeester stelt de jaarcijfers 2016 ter beschikking van de aanwezigen en presenteert ze tevens op het televisiescherm. Penningmeester geeft aan de hand van de jaarcijfers tekst en uitleg over de cijfers en de opgenomen posten. Ten opzichte van de begroting 2016 sluiten de jaarcijfers 2016 op een positief saldo van  Eur 448,=. Ten opzichte van de begroting 2016 betekent dit een beter resultaat van circa Eur 2.000,=.

De kosten waren circa Eur 3.000,= lager, met name als gevolg van de mindere uitgaven van de post vrijwilligersbeleid en minder inkoop van de kantine. De mindere opbrengsten zitten vooral in de mindere opbrengsten van de kantine.

 

4: Oordeel kascontrolecommissie.

Voorzitter geeft onder dankzegging voor hun inzet het woord aan, die namens de kascontrolecommissie het kascontroleverslag voorleest. De heren hebben op januari jl. steekproefsgewijs de financiële jaarstukken 2016 gecontroleerd. De banksaldi per 31 december 2016 kwamen overeen met de betreffende bankafschriften. Naar aanleiding van hun bevindingen stelt de commissie de algemene ledenvergadering voor het bestuur c.q. de penningmeester te dechargeren.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

Omdat er onder de aanwezigen geen kandidaten zijn voor een nieuwe kascontrolecommissie zullen voor de nieuwe kascontrolecommissie op een later tijdstip, door het bestuur kandidaten worden benaderd.

 

5:Aftredende en aantredende bestuursleden.

Voor de vacante vacatures (secretaris, vz. kantinecommissie, vz. activiteitencommissie en vz. beheercommissie) worden vooralsnog geen nieuwe kandidaten voorgedragen. Hij geeft verder aan dat hijzelf de functie van voorzitter van de beheercommissie blijft vervullen en dat Rob Stallenberg naast het penningmeesterschap ook voorzitter blijft van de kantinecommissie.

 

6: Jaarverslag commissies en bestuur.

De bestuurders nemen het afgelopen jaar door en kijken vooruit naar het jaar 2017. In onderhavige notulen wordt een samenvatting opgenomen. De uitgebreide versie van het jaarverslag zal op de website worden geplaatst, danwel op verzoek worden toegestuurd.

 

In 2016 is een groot deel van onze tijd gaan zitten in het overleg met de gemeente Meerssen. Helaas heeft er in 2016 ook weinig schot in de zaak gezeten en zijn er nog steeds geen sluitende afspraken gemaakt over de vervanging van onze banen.

We hebben het afgelopen jaar een aantal keer bij elkaar gezeten met alle verenigingen op het Heiveld. Het doel daarbij is om ons als complex naar buiten toe te presenteren. Komend jaar gaan we deze gesprekken doorzetten.

De dalende lijn in het aantal leden lijkt gelukkig een halt te zijn toegeroepen. Vorig jaar hadden we 335 leden en momenteel 359 leden. Het herstel is echter broos en het vasthouden van deze stijgende lijn blijft ook komend jaar prioriteit 1.

Dit jaar (2017) bestaat onze vereniging 40 jaar. Op 1 juli zal dit worden gevierd en een feestcommissie onder leiding van Hanneke Philipsen gaat dit voorbereiden.

De Technische dienst – het binnengebeuren – heeft, naast de gebruikelijke reparatieklusjes, de renovatie van de douches afgerond inclusief het plaatsen van waterbesparende kranen. Tevens is op verschillende plekken Led-verlichting aangebracht. Voor komend jaar is het voornemen om enkele plafonds te schilderen en willen we het oude platte dak gaan vervangen.

Door het P-team is afgelopen jaar vooral veel werk verricht als gevolg van enkele hoosbuien in de zomer. Hierdoor zijn enkele bomen gesneuveld en moest wateroverlast worden opgeruimd. Voor het komend jaar al een nieuwe trekker worden aangeschaft.

Afgelopen jaar zijn er naast de reguliere activiteiten als het dauwtrappen, de vrijwilligersavond en het openingstoernooi vooral een aantal jeugdactiviteiten georganiseerd in overleg met onze trainers.

Ook afgelopen jaar werden de trainingen verzorgd door Ricardo Hagendoorn en Marc Gillissen, die ook het komend jaar bij ons de trainers zullen zijn.

In de voorjaarscompetitie 2016 hebben in totaal 19 teams deelgenomen en aan de najaarscompetitie 12 teams. Voor de voorjaarscompetitie 2017 hebben zich inmiddels 20 teams opgegeven.

Tenslotte kan nog worden gemeld dat we het afgelopen jaar 1 nieuwe sponsor hebben mogen verwelkomen en, met de recente aankondiging van nog een sponsor, komt daarmee de teller op dit moment op 19 sponsoren.

 

7: Vaststellen begroting 2017

De penningmeester geeft wederom tekst en uitleg, nu over de begroting 2017

De vergadering stelt de begroting 2017 vast.

 

8: Vaststellen contributie.

De penningmeester stelt voor om, dat gezien de financiële situatie van TC Bunde de contributie voor 2017 niet te verhogen.

De ALV stemt hiermee in.

 

9: Rondvraag.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

10: Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen voor hun inbreng.