De tennisclub van Bunde en omgeving, landelijk gelegen in het sportcomplexHeiveldWegens opdooi / winterse omstandigheden zijn de banen 5 en 6 gesloten  (vanaf  16/2/2018)

de banen 1,2,3,4 en 7.8 zijn inmiddels bespeelbaar met dank aan het P-Team

Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht ( de mat gaat "drijven") wordt om op te spelen.  Nadat de vorst uit de grond is moeten de banen eerst gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.  Op deze site wordt  vermeld wanneer de banen weer open zijn  om te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

UPDATE 7/2/2018 Vanaf heden zijn de banen weer open en kan er weer getennist worden

2018 Algemene Leden Vergadering


Bunde, 9 januari 2018

Beste leden van TC Bunde

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Donderdag 25 januari 2018, 19.30 uur kantine TCB

1   Opening en mededelingen
2   Vaststellen notulen ALV d.d. 26 januari 2017
De notulen staan op de website. Voorafgaande aan de ALV zullen nog exemplaren verkrijgbaar zijn. Tevens is op aanvraag een exemplaar bij de secretaris verkrijgbaar.
3   Vaststellen jaarcijfers 2017
4   Oordeel Kascontrole-commissie
5   Stand van zaken Bestuursfuncties
De vacante vacatures (secretaris, vz Kantinecommissie, vz Activiteitencommissie en vz Beheerscommissie) zijn nog niet ingevuld. Voor deze bestuursfuncties worden vooralsnog door het bestuur geen nieuwe kandidaten voorgesteld.
Kandidaten kunnen tevens door de leden worden voorgedragen mits tenminste 5 seniorleden deze kandidaatstelling schriftelijk ondersteunen, mits deze kandidaatstelling tenminste 5 dagen voor de ALV schriftelijk ter kennis van het Bestuur is gesteld.
6   Jaarverslag commissie en bestuur
De bestuurders nemen het afgelopen jaar met u door en geven inzicht in de voorgenomen activiteiten voor 2018.
7   Vaststellen begroting 2018
De penningmeester neemt de begroting met u door.
8   Vaststellen contributie 2018.
Aan de hand van de begroting(agendapunt 7) zal de penningmeester een voorstel ten aanzien van de contributie 2018 doen. De contributie dient door de ALV te worden goedgekeurd.
9   Rondvraag
10   Sluiting

Alle leden van TC Bunde hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Ieder seniorlid en erelid van de vereniging heeft één stem. Ouder(s) of voogd(en) van juniorleden hebben per seniorlid één stem. Het uitbrengen van een stem bij schriftelijke volmacht is toegestaan, ieder lid mag slechts ten behoeve van één ander lid diens stem uitbrengen.

Namens het Bestuur,
Serge van Dellen
Voorzitter