De tennisclub van Bunde en omgeving, landelijk gelegen in het sportcomplexHeiveldWegens opdooi / winterse omstandigheden zijn de banen 5 en 6 gesloten  (vanaf  16/2/2018)

de banen 1,2,3,4 en 7.8 zijn inmiddels bespeelbaar met dank aan het P-Team

Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht ( de mat gaat "drijven") wordt om op te spelen.  Nadat de vorst uit de grond is moeten de banen eerst gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.  Op deze site wordt  vermeld wanneer de banen weer open zijn  om te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

UPDATE 7/2/2018 Vanaf heden zijn de banen weer open en kan er weer getennist worden

Beste leden van TC Bunde

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Donderdag 26 januari 2017, 20.00 uur kantine TCB

 

 Agenda:

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststellen notulen ALV d.d. 16 februari 2016. De notulen staan op de website (Notulen ALV 2016). Voorafgaande aan de ALV zullen nog exemplaren verkrijgbaar zijn. Tevens is op aanvraag een exemplaar bij de secretaris verkrijgbaar.

3.    Vaststellen jaarcijfers 2016

4.    Oordeel Kascontrole-commissie

5.    Stand van zaken Bestuursfuncties

De vacante vacatures (secretaris, vz Kantinecommissie, vz Activiteitencommissie en vz Beheerscommissie) zijn nog niet ingevuld. Voor deze bestuursfuncties worden vooralsnog door het bestuur geen nieuwe kandidaten voorgesteld.

Kandidaten kunnen tevens door de leden worden voorgedragen mits tenminste 5 seniorleden deze kandidaatstelling schriftelijk ondersteunen, mits deze kandidaatstelling tenminste 5 dagen voor de ALV schriftelijk ter kennis van het Bestuur is gesteld.

6.    Jaarverslag commissie en bestuur

De bestuurders nemen het afgelopen jaar met u door en geven inzicht in de voorgenomen activiteiten voor 2017.

7.    Vaststellen begroting 2017

De penningmeester neemt de begroting met u door.

8.    Vaststellen contributie 2017.

Aan de hand van de begroting(agendapunt 7) zal de penningmeester een voorstel ten aanzien van de contributie 2017 doen. De contributie dient door de ALV te worden goedgekeurd.

9.    Rondvraag

10. Sluiting

 

Alle leden van TC Bunde hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Ieder seniorlid en erelid van de vereniging heeft één stem. Ouder(s) of voogd(en) van juniorleden hebben per seniorlid één stem. Het uitbrengen van een stem bij schriftelijke volmacht is toegestaan, ieder lid mag slechts ten behoeve van één ander lid diens stem uitbrengen.

 

Namens het Bestuur,

               Serge van Dellen

              Voorzitter