De tennisclub van Bunde en omgeving, landelijk gelegen in het sportcomplexHeiveldWegens opdooi / winterse omstandigheden zijn de banen 5 en 6 gesloten  (vanaf  16/2/2018)

de banen 1,2,3,4 en 7.8 zijn inmiddels bespeelbaar met dank aan het P-Team

Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht ( de mat gaat "drijven") wordt om op te spelen.  Nadat de vorst uit de grond is moeten de banen eerst gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.  Op deze site wordt  vermeld wanneer de banen weer open zijn  om te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

UPDATE 7/2/2018 Vanaf heden zijn de banen weer open en kan er weer getennist worden
Komende

activiteiten

22 feb 
10 mrt 
 2 apr 

Eten wat de pot schaft (zie emails)
Vrijwilligersavond 
Opening van tennisseizoen met 2018 Paasei Toernooi!

 

Gedragsreglement

 

Artikel Gedragsreglement
1 Aan personen die niet in het bezit zijn van een op hun naam gestelde pas (met  foto) kan de toegang tot de banen, oefenkooi, clubhuis en kleed¬accommodatie alsmede het terras worden ontzegd.
2 Van degenen die toegang tot het tennispark hebben, wordt verwacht dat  zij de volgende regels in acht zullen nemen:
2.1 Vervoermiddelen moeten op de daartoe bestemde plaatsen worden achter¬gelaten. Afval dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde bakken.
2.2 Wil men spelen, dan is aangepaste kleding verplicht. De banen mogen uit¬sluitend betreden worden met  tennisschoenen.
2.3 Het onderhoud van de banen heeft te allen tijde voorrang.
2.31 De volgende twee regels gelden voor de gravelbanen:
2.31.a Na iedere partij dient de gehele baan te worden geveegd. Als de toestand van de banen dat vergt, zal er bovendien moeten worden gerold en even¬tu¬eel gesproeid. Het materiaal (matten e.d.) moet na het onderhoud weer netjes aan de zijkant van de banen worden gedeponeerd.
2.31.b Bij regen van enige betekenis mag er niet worden gespeeld. Dit laatste is ook het geval als er plassen op de baan staan.
2.32 De volgende regels gelden voor de kunstgrasbanen:
2.32.a Zorg ervoor dat het veld vrij blijft van kauwgom e.d.
2.32.b Voorkom smeltplekken in de kunstgrasmat. Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.
2.32.c Neem geen glaswerk mee op het veld.
2.32.d Bij rijp, sneeuw, ijzel en opdooi is het betreden van de banen verboden.
2.33 Men is verplicht aanwijzingen van de baanbeheerder inzake onderhoud dan wel al of niet spelen, op te volgen.
2.4 Gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven in het clubhuis.
2.5 Eenieder wordt verzocht om de kantinedienst behulpzaam te zijn door lege glazen terug te brengen, mee te helpen bij het opruimen e.d.
2.6 Het is verboden om anders dan met schriftelijke toestemming van het be¬stuur op het tennispark handel te drijven.
2.7 Het is, onverminderd hetgeen hierboven is voorgeschreven, eveneens verbo¬¬den om handelingen te verrichten, die strijdig zijn met de openbare orde en/of goede zeden, die eventueel voor anderen aanstootgevend zijn dan wel kwetsend.
2.8 Als baanbeheerder kunnen optreden in volgende volgorde:
2.80.a de barmedewerker(ster) van dat moment
2.80.b de bestuursleden
2.80.c degene(n) die door het bestuur als zodanig is (zijn) aangewezen, zoals de trainer en leden van de beheercommissie.
3 In dit reglement en in andere reglementen opgenomen bepalingen gelden voor eenieder en zullen door eenieder in acht genomen moeten worden.
3.1 Met de reglementen in strijd zijnde handelingen zullen, het een en ander ter beoordeling van het bestuur, als wangedrag worden aangemerkt.
4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.